Fællesmagasin, Høje Taastrup

Københavns Kommune ønskede at samle arkiverne og magasinerne for Københavns Stadsarkiv, Thorvaldsens Museum, Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal i et nyt Fjernarkiv og Museumsmagasin i Høje Taastrup.
Projektet sikrer de historiske genstande og papir-arkivalier for eftertiden, og effektiviserer den daglige drift ved at samle registrering, håndtering, desinficering samt konserveringsværksted og kontorer på én adresse.
Magasinarealet, der er på 5.300 m2, indeholder ét basismagasin og syv specialmagasiner.

Fjernmagasinet er inddelt i ca. 1 950 m² funktionsareal og ca. 5 200 m² magasinareal forbundet af en klima-, brand- og sikringssluse. Funktionsarealet indeholder arealer til bl.a. håndtering, registrering, desinficering, kontorer, drift og logistik. Magasinarealet indeholder basismagasin og 7 specialmagasiner.
Magasinet er bygget op omkring en råhuskonstruktion opført af præfabrikerede betonelementer, som sikrer robuste overflader samt en enestående varmeakkumulerende effekt til gavn for indeklimaet. Betonelementerne overholder tillige brandkravene. Terrændækskonstruktionen med tilhørende fundamenter er opbygget på traditionel vis med fundamenter ført til bæredygtige aflejringer/sandpude. Ydervægge udført af sandwichfacader bestående af bagmur, isolering og forplade. Skillevægge udført af beton. Etagedæk samt tagdæk udført med huldæk. Tagdæk spænder mellem tværvæggene og brugen af huldæk gør, at der ikke er ribber i tagdækket men fuld rumhøjde.
For at sikre et lavt energiforbrug blev magasinerne forsynet med friskluft mekanisk for at minimere indtrængningen af fugt via lækage gennem klimaskærmen, og derved reducere mængden af af- og befugtning. Grundet anvendelsen af bygningens passive egenskaber i form af velisolerede konstruktioner samt umiddelbart emissionsneutrale materialer, er behovet for tilførsel af friskluft og varme/køling ikke betydeligt. Komfortanlæggene til kontorfaciliteterne samt ekspeditionsområderne er delt op i to, så der ikke spredes luft fra karantænelinje til øvrige fordelings- og ekspeditionsrum. Ventilationsanlæggene er udført med roterende veksler med varmegenvinding, som opfylder Bygningsreglementets krav og udført med reversibel drift, så der er mulighed for kølegenvinding om sommeren.
I Landskabet omkring bygningen er der etableret varegård og parkeringsarealer i belægningssten omkranset af kantsten. Endvidere er der etableret brandvej med græs samt volde omkring bygningen. Voldene er udformet således de indgår som en del af den fysiske sikring af bygningen.

 

På TV2 Lorry kan du se bygningen i brug:

https://www.tv2lorry.dk/artikel/alle-koebenhavns-historiske-klenodier-samles-nu-paa-et-sted

 

Fakta om projektet

Bygherre: Byggeri København - Københavns Kommune
Entrepriseform: Totalentreprise
Etageareal: 8.000
Byggeår: 2017-2018
Arkitekt: Arkitektfirmaet NORD A/S
Ingeniør: Ingeniør Viggo Madsen A/S
Udskriv  
Morten Ljungberg Pedersen